ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

Správa budov 2020

Správa budov 2020 2.-4.9.2020 v Bešeňovej

Odporúčanie od SPP

Postup komunikácie pri zistení únikov plynu v bytových domoch počas revízií - spresnenie

OZNÁMENIE

Aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby zapísané v inom ako obchodnom registri, kde patria spoločenstvá vlastníkov bytov sa predlžuje.

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás