Profil ZSVB

CHARAKTERISTIKA ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Združenie - ZSVB na Slovensku bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov ( a nebytových priestorov ) a na poradenskú činnosť v oblasti správy bytového domu. Sídlo Ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou Združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava. Ďalej sú to kluby SVB pri ZSVB na Slovensku, ktoré pracujú v mestách Levice, Nitra, Považská Bystrica, Prievidza, Poprad, Spišská Nová Ves, Humenné a Vranov nad Topľou. 

ZSVB na Slovensku - VZNIK A ZAČIATKY

Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ( a nebytových priestorov ) v znení neskorších predpisov sa naštartoval proces privatizácie nájomných bytov. Prijatiu takéhoto zákona predchádzalo niekoľko rokov štúdia kondominiálneho vlastníctva v Spojených štátov amerických, súkromného vlastníctva bytov v krajinách západnej Európy a diskusií o tom, aký model by bol pre privatizáciu štátneho bytového sektoru na Slovensku najvhodnejší. 

V bytových domoch začali vznikať spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré okrem útržkových sporadických informácií z rôznych zdrojov nemali od koho získať ucelený súbor informácií pre svoju činnosť. Zákon v mnohých prípadoch neobsahoval jasné riešenie, preto vznikla potreba vytvoriť inštitúciu, ktorá nastúpi cestu pomoci, podpory a poradenstva pre spoločenstvá, cestu ochrany záujmov a presadzovania legislatívnych zmien v ich prospech. Dobrá vôľa a ochota pracovať pre iných bola základom a nosným pilierom pri založení Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku a nesie sa priebehom celej jeho existencie. 

PROFIL ZSVB na Slovensku

Princípy poslania a oblasť pôsobenia ZSVB na Slovensku vychádzajú z ústavného práva občana vlastniť nehnuteľnosť a slobodne s ňou nakladať, ale zároveň mu ústava ukladá prispôsobiť konanie všetkým platným zákonom vo vzťahu k ostatným. Vlastník bytu má teda ústavné práva, ale aj povinnosti k spoluvlastníkom a spoločnej nehnuteľnosti – bytovému domu umiestnenému v príslušnom územnom celku. 

Právna forma ZSVB na Slovensku je záujmové združenie právnických osôb registrované podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Ako to už z jeho názvu vyplýva, združuje spoločenstvá vlastníkov bytov (a nebytových priestorov) z celého Slovenska. 

Financovanie činnosti ZSVB na Slovensku je hradené výlučne z členských príspevkov členov – spoločenstiev vlastníkov bytov ( a nebytových priestorov ) a profesijných členov a spolupracujúcich partnerov ZSVB na Slovensku, príjmov za konzultácie a predaja vlastných publikácií a písomných materiálov. ZSVB na Slovensku získalo ďalšie finančné zdroje z grantových programov pre rozvoj a podporu neziskového sektoru (NPOA, PHARE a pod.) v oblasti komunikácie v bytových domoch, korupcie súvisiacej s prevodom obecných bytov, obnovy bytového fondu a vzdelávania občanov a volených orgánov SVB a NP. 

Činnosť ZSVB na Slovensku je zameraná na cieľovú skupinu vlastníkov bytov a konečných spotrebiteľov služieb spojených s užívaním bytov v bytových domoch, ktorá vyúsťuje do konkrétnych foriem:


  • poskytovanie konzultácií a poradenstva osobne, telefonicky, elektronicky, písomne,
  • organizovanie dní otvorených dverí pre občanov v mestách a obciach po celom Slovensku,
  • organizovanie odborných seminárov s aktuálnym tematickým zameraním,
  • organizovanie školení pre orgány SVB a NP a účtovníkov,
  • vydávanie interného časopisu pre členov ZSVB na Slovensku "Vlastník - byt - bytový dom",
  • vydávanie odborných publikácií,
  • spracovávanie vzorov materiálov súvisiacich s činnosťou SVB a NP,
  • aktívna účasť na celoslovenských a medzinárodných odborných podujatiach prezentáciou aktuálnych príspevkov
  • akreditované vzdelávanie "Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome".