Bezplatné konzultácie
Školenia a legislatíva
Vzorové dokumenty
Energetické poradenstvo
Vzdelávanie a certifikácia
Výhodné ponuky

Novinky a články


Vyhláška č. 503/2022 Z.


Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a
pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na
vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a
ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla


Rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu má nové, spravodlivejšie pravidlá


Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch
sa zmenili, po prvý raz sa budú uplatňovať v máji 2024 vo
vyúčtovaní za rok 2023. Rozhodnutia vlastníkov, ktoré sú v rozpore s novou
vyhláškou, je potrebné uviesť do súladu s ňou do 30. júna 2023.

Len pre členov

Stanovisko pomoci s energiami


Vážená pani prezidentka,
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (d'alej len „ministerstvo") ste zaslali stanovisko Združenia vlastníkov bytov na Slovensku vo veci trhu s energiami a rôznymi schémami pomoci, týkajúcich sa bytových domov s kotolňami. V tejto súvislosti Vám oznamujeme nasledovné.

Ústredná kancelária ZSVB na Slovensku - RC ZSVB Košice

Masarykova 21, 040 01 Košice
Konzultácie
PO – PIA  10:00 – 13:00
tel.: 055 / 6782 483
e-mail: zsvb@zsvb.sk
Osobné konzultácie po telefonickej dohode

Západné Slovensko RC ZSVB Bratislava

Tallerova 2, 811 02 Bratislava
Konzultácie
STREDA 16.00 – 19.00
e-mail: rc.bratislava@zsvb.sk

Stredné Slovensko RC ZSVB Banská Bystrica

Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica
Konzultácie
každý párny týždeň v stredu 16.00 – 18.00
e-mail: rc.b.bystrica@zsvb.sk

Na slovensku máme zastúpenia aj v ďalších mestách ako
Poprad, Humenné, Martin, Levice, Nitra, Prievidza, Považská Bystrica a Žiar nad Hronom.

Kto sme?


Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

 


 

ZSVB na Slovensku je združením poskytujúcim komplexné služby v oblasti vedenia a správy spoločenstiev vlastníkov bytov. Medzi naše kľúčové oblasti patra konzultácie, školenia a vzdelávanie, právna podpora, energetické a nákladové poradenstvo. Naše pobočky a regionálne centrá nájdete na území celého Slovenska. ZSVB na Slovensku je združením poskytujúcim komplexné služby v oblasti vedenia a správy spoločenstiev vlastníkov bytov.


Poradňa Časopis Kontakt

Kde nás
nájdete?

Združenie spoločenstiev
vlastníkov bytov na  Slovensku
Masarykova 21
040 01  Košice