Realizované akcie ZSVB na Slovensku

 AKCIE ORGANIZOVANÉ ZSVB NA SLOVENSKU

7. Odborné sympózium 


ZDRUŽENIE SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV BYTOV NA SLOVENSKU v spolupráci so ZDRUŽENÍM PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV a tiež v spolupráci s MM SOLID SERVICE, s.r.o. usporiadalo v poradí už svoje 7. Odborné sympózium s názvom LEGISLATÍVA – OBNOVA – TZB, spojené s workshopom


Tentokrát sa podujatie konalo dňa 11.10.2016 v meste Trnava, v hoteli IMPIQ. Privítali sme zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov z miest Trnava, Hlohovec, Bratislava, Smolenice, Galanta, Pezinok, Piešťany, Senec, Častá, Šaľa, Levice, Šamorín, Horné Orešany. Tak ako aj na predchádzajúcich sympóziách, aj na tomto sa prezentovali firemní a spolupracujúci partneri ZSVB na Slovensku, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Radi by sme sa poďakovali aj zástupcom hotela IMPIQ, ktorí nám poskytli svoje priestory a umožnili usporiadať toto odborné podujatie. 

6. Odborné sympózium 

ZDRUŽENIE SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV BYTOV NA SLOVENSKU v spolupráci so ZDRUŽENÍM PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV usporiadalo 6. Odborné sympózium s názvom LEGISLATÍVA – OBNOVA – TZB, spojené s workshopom.  


Sympózium sa konalo v Banskej Bystrici, dňa 21.6.2016 v priestoroch budovy Okresného úradu mesta Banská Bystrica. Akciu navštívili zástupcovia SVB z miest Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Brezno, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Valaská, Katarínska Huta, Liptovský Hrádok, Martin, Považská Bystrica a Košice. Aj na tomto sympóziu boli prítomní firemní partneri ZSVB na Slovensku, ktorí svoju prácu prezentovali krátkymi prednáškami a rozhovormi s účastníkmi podujatia počas konania workshopu. Akcie sa zúčastnilo spolu 94 účastníkov, hostí, prednášajúcich a firemných partnerov nášho združenia. 


Naše poďakovanie patrí všetkým spolupracujúcim partnerom, účastníkom sympózia a tiež zástupcom OÚ mesta BB, pani Lubellanovej a pánovi Uhríkovi , ktorí nám umožnili a pomohli s organizáciou tohto odborného sympózia. 

5. Odborné sympózium 

ZDRUŽENIE SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV BYTOV NA SLOVENSKU v spolupráci so ZDRUŽENÍM PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV usporiadalo 5. Odborné sympózium s názvom LEGISLATÍVA – OBNOVA – TZB, spojené s workshopom.  


Sympózium sa konalo v Košiciach, v hoteli Centrum, dňa 27.04.2016. Podujatia sa zúčastnili v prevažnej väčšine predsedovia a členovia rád spoločenstiev vlastníkov bytov, ale aj odborná a širšia laická verejnosť. Účastníkom boli sprostredkované zaujímavé a aktuálne informácie formou prednášok, v oblasti legislatívy, obnovy TZB a tiež z oblasti poistenia a financovania obnovy bytových domov. Sympózium navštívilo spolu 128 účastníkov, prednášajúcich, prezentujúcich sa firiem a hostí. 


Obohatením a doplnením prednášok bola prezentácia 15 profesijných partnerov oboch združení na workshope, ktorí svojou finančnou podporou umožnili zorganizovať toto odborné podujatie. Poďakovanie im chceme vysloviť aj touto cestou. Radi by sme vyjadrili poďakovanie aj zástupcom ZpPOBD, všetkým prednášajúcim hosťom, účastníkom a v neposlednom rade aj predstavenstvu a pracovníkom hotela Centrum za poskytnutie priestoru a za služby, ktorými nám umožnili toto podujatie usporiadať. 

4. Odborné sympózium ZSVB na Slovensku

ZSVB na Slovensku usporiadalo v poradí už svoje štvrté odborné sympózium s názvom : "Legislatíva – Obnova TZB – Výsledky z praxe", spojené s worshopom, ktoré sa konalo dna 21.10.2015 v meste Martin, v hoteli Turiec.  


Program sympózia bol zameraný na:

Legislatívnu cast – zákony, vyhlášky a právne predpisy aplikované v praxi

Obnovu technických zariadení budov

Poistenie a financovanie obnovy bytových domov

Vstup na toto podujatie bolo urcené predovšetkým predsedom a clenom rád spolocenstiev, jednotlivým vlastníkom bytov, ale aj širokej laickej a odbornej verejnosti. Súcastou sympózia bol aj workshop a prezentácia profesijných partnerov ZSVB na Slovensku. Podujatia sa zúcastnilo celkom 166 úcastníkov, prevažne zástupcov SVB a NP, prednášajúcich, vystavujúcich firiem a hostí. 

Podakovanie patrí partnerom ZSVB na Slovensku, ktorí svojou financnou podporou umožnili toto odborné podujatie zorganizovat. 

3. Odborné sympózium

ZSVB na Slovensku v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania a pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica - Petra Gogolu - zorganizovalo 19. júna 2014 v Banskej Bystrici 3. Odborné sympózium s názvom: "Legislatíva . Obnova TZB . Výsledky z praxe", spojené s workshopom. 

19.06.2014 – Banská Bystrica, hotel Dixon

2. Odborné sympózium ZSVB na Slovensku : Legislatíva – Obnova TZB – Výsledky z praxe

V spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v kooperácii Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska a Združenia bytového hospodárstva Slovenska, konané pod záštitou primátora mesta Košice, pána Richarda Rašiho.

20.6.2013 – Magistrát mesta Košice

1. Odborné sympózium ZSVB na Slovensku : Legislatíva – Obnova – Výsledky z praxe

V spolupráci s Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., konané pod záštitou primátora mesta Košice, pána Richarda Rašiho.

19.6.2012 – Magistrát mesta Košice

Stretnutie priatelov a obchodných partnerov pri príležitosti 15. výrocia založenia ZSVB na Slovensku.

15.10.2011 – hotel Slovan v Tatranskej Lomnici


REGIONÁLNE KONFERENCIE ZSVB NA SLOVENSKU

Regionálne centrum ZSVB na Slovensku Banská Bystrica15.10.2016 Regionálna konferencia v Banskej Bystrici
Regionálne centrum ZSVB na Slovensku Žiar nad Hronom14.10.2016 Regionálna konferencia v Žiari nad Hronom
Regionálne centrum ZSVB na Slovensku MARTIN13.10.2016 Regionálna konferencia v Martine
Regionálne centrum ZSVB na Slovensku Bratislava12.10.2016 Regionálna konferencia v Bratislave
Regionálne centrum ZSVB na Slovensku Košice07.11.2013 Regionálna konferencia v Košiciach

Regionálne centrum ZSVB na Slovensku Žiar nad Hronom23.10.2013 Regionálna konferencia v Žiari nad Hronom
Regionálne centrum ZSVB na Slovensku Banská Bystrica22.10.2013 Regionálna konferencia v Banskej Bystrici


Regionálne centrum ZSVB na Slovensku Bratislava10.10.2013 Regionálna konferencia v Bratislave
Regionálne centrum ZSVB na Slovensku MARTIN09.10.2013 Regionálna konferencia v Martine


SNEMY ZSVB NA SLOVENSKU

7. Snem ZSVB na Slovensku

30.11.2013 v Košiciach

AKREDITOVANÝ VZDELÁVACÍ KURZ ZSVB NA SLOVENSKU

13.03.2013 v Martine

3. Akreditovaný vzdelávací kurz ZSVB na Slovensku

24.10.2012 v Košiciach

2. Akreditovaný vzdelávací kurz ZSVB na Slovensku

17.10.2012 v Bratislave

1. Akreditovaný vzdelávací kurz ZSVB na Slovensku