Novinky a články

Len pre členov

ÚRSO -niekoľko praktických rád pre odberateľov o vyúčtovaní


Otázka: Do konca mája dostanem vyúčtovanie za spotrebu tepla a teplej vody za minulý rok. Čo mám robiť, ak sa mi vyúčtovanie nepozdáva, na koho sa mám obrátiť?
Úrad: V takom prípade by ste mali podať reklamáciu svojmu spoločenstvu vlastníkov bytov, respektíve správcovi domu.

 


Oznam od spoločnosti Finančné centrum


Navýšenie limitu bez potreby hlásenia Policajnému zboru SR pri vandalizme - z aktuálnych 300 € sa tento limit posúva na hranicu 700 €


Upozornenie pre SVB, ktoré majú decentralizovaný zdroj tepla (domové kotolne)


Do 15.02.2024 je povinnosť pre BD s domovými kotolňami podať na OÚ odbor životného prostredia oznámenie emisných a prevádzkových údajov za rok vypustenia znečisťujúcich látok 2023 za prevádzkovateľa ( SVB )


Vyhláška č. 503/2022 Z.


Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a
pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na
vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a
ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla


Rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu má nové, spravodlivejšie pravidlá


Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch
sa zmenili, po prvý raz sa budú uplatňovať v máji 2024 vo
vyúčtovaní za rok 2023. Rozhodnutia vlastníkov, ktoré sú v rozpore s novou
vyhláškou, je potrebné uviesť do súladu s ňou do 30. júna 2023.

Len pre členov

Stanovisko pomoci s energiami


Vážená pani prezidentka,
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (d'alej len „ministerstvo") ste zaslali stanovisko Združenia vlastníkov bytov na Slovensku vo veci trhu s energiami a rôznymi schémami pomoci, týkajúcich sa bytových domov s kotolňami. V tejto súvislosti Vám oznamujeme nasledovné.

Len pre členov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  (ďalej len „úrad“) preto týmto upozorňuje odberateľov elektriny a plynu

Len pre členov

Stanovisko finančnej správy


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4/PO/2023/IM Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika

 

Len pre členov

Novela zákoníka práce


Národná rada schválila zákon č. 350/2022 Z.z., ktorým sa mení  a dopĺňa  zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona je od 1.11.2022.


Energodotácie spustené! - Výzva MH


Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu.


Domové kotolne


Bytové domy s domovými kotolňami ( decentralizované zdroje tepla), ktorým zmluvy na dodávku plynu skončili v priebehu minulého roka (2022), mali  ako neregulované subjekty do konca roka 2022 dodávku plynu pre vykurovanie a ohrev teplej vody na úrovni trhových cien


Výzva pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy


Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy