Domové kotolne

24. 02. 2023

Verejný

Zabudlo sa na nich?

 

Bytové domy s domovými kotolňami ( decentralizované zdroje tepla), ktorým zmluvy na dodávku plynu skončili v priebehu minulého roka (2022), mali  ako neregulované subjekty do konca roka 2022 dodávku plynu pre vykurovanie a ohrev teplej vody na úrovni trhových cien. To pre nich znamenalo obrovské niekoľko násobné zvýšenie nákladov na kúrenie a ohrev vody pre domácnosti.  V niektorých prípadoch to bolo zvýšenie až o vyše 600%.

 

V decembri 2022 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny za obdobie august - september 2022. Predpokladáme, že do tejto výzvy sa zapojili aj niektoré dotknuté bytové domy s domovými kotolňami, ale koľko ich uspelo, resp. či vôbec boli oprávnenými žiadateľmi, o tom informácie nemáme.

 

MH SR malo podľa dostupných informácií na kompenzácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny vyčlenené finančné prostriedky v objeme 360 miliónov Eur. V rámci dotácií vyplatilo v prvom kole podľa zverejnených informácií viac ako 77 miliónov Eur, čo je cca jedna pätina a z podaných vyše 19 tisíc žiadostí uspelo niečo vyše 13 tisíc, pričom niektorí žiadatelia predložili aj viac ako jednu žiadosť. Koľko podaných žiadostí sa týkalo bytových domov s domovými kotolňami? Aká bola úspešnosť podaných žiadostí?

 

Za obdobie 10 - 12.2022 napriek sľubom vlády, že vysoké náklady na energie budú sčasti kompenzované a napriek tomu, že na kompenzácie boli vyčlenené finančné prostriedky , ktoré boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2022, nebola do konca roka 2022 zverejnená žiadna ďalšia výzva.

 

Dňa 05.01.2023 bola na stránke MH SR zverejnená  informácia, že MH SR pripravuje v priebehu februára vyhlásiť ďalšiu výzvu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Keďže ide o dodatočné pokrytie nákladov, predpokladom bolo, že by sa tieto kompenzácie mohli týkať aj obdobia 10 - 12.2022.

 

V súvislosti s kompenzáciami za obdobie 10 - 12.2022 dňa 30.01.2023 hovorkyňa ministerstva hospodárstva p. Mária Pavlusík uviedla, že citujem: 

 ,,Kompenzácie za október, november, december nie je možné poskytovať z dôvodu uzatvorenia rozpočtového obdobia za rok 2022".

 

https://www.trend.sk/spravy/firmy-nedostanu-kompenzacie-drahe-energie-tri-mesiace-roku-2022

 

Na stránke MH SR v časti Dotácie na energie bola zverejnená informácia, že čoskoro bude vyhlásená  výzva podľa oddielu 2.1 na predkladanie žiadosti na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Oprávnené obdobie trvá od 01.01.2023 do 31.03.2023 s disponibilným objemom financií vo výške 279 820 623 Eur.

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť podnik ( v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ) – subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t.j. mikro, malé, stredné, aj veľké podniky.

 

 V časti  Často kladené otázky je otázka:

,,Som správca bytového domu, môžem požiadať o dotáciu za energie za bytový dom?“

 

Odpoveď:

,,Nie je to možné, nakoľko oprávneným príjemcom dotácie musí byť fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba. Fyzická osoba nepodnikateľ nie je oprávneným príjemcom dotácie. Správca bytového domu, ak spĺňa podmienky vo výzve, môže žiadať o dotáciu len sám za svoju spoločnosť a svoje náklady.“

 

Napriek viacerým opatreniam vlády na zmiernenie dopadov vysokých cien energií, stále sú na Slovensku obrovské rozdiely v náraste nákladov na teplo pre domácnosti, ktoré sa najmä v roku 2022 dotkli viacerých domácností v bytových domoch s domovými kotolňami.

 

V zmysle ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. v platnom znení §3 ods.10.7 sú vlastníci v bytových domoch s domovými kotolňami ako decentralizovaným zdrojom tepla  považovaní za zraniteľných odberateľov. Novou zákonnou úpravou teda môžu - zjednodušene povedané - požiadať o zaradenie medzi regulované subjekty. Pre rok 2023 bolo možné uplatniť si právo na dodávku plynu za cenu regulovanú ÚRSO v termíne do 30.04.2022 zaslaním žiadosti dodávateľovi a splnením podmienok. V priebehu roka boli novelou zákona poskytnuté ďalšie možnosti podania žiadosti a posledný termín podania žiadosti bol 31.12.2022.

 

Tieto riešenia sú však určené pre rok 2023. Ale vysoké náklady na energie v roku 2022, hlavne za obdobie 10. – 12.2022, kedy sa zvýšenie nákladov na kúrenie a ohrev teplej vody týkalo najväčšieho počtu bytových domov s domovými kotolňami, tie riešené doposiaľ neboli. Tieto domácnosti z kompenzácií vypadli, hoci im náklady stúpli niekoľkonásobne.

 

V porovnaní s domácnosťami, ktoré sú zásobované teplom z CZT, kde došlo prijatím nariadenia vlády č.464/2022 Z.z. o zastropovaní k nárastu ceny tepla do výšky 20 Eur/ MWh vrátane DPH a v porovnaní s domácnosťami, ktoré majú vlastné odberné miesto a sú vykurované vlastným kotlom, ťahajú bytové domy s domovými kotolňami za kratší koniec. Sú tieto domácnosti diskriminované len preto, že sú v bytových domoch s vlastnou kotolňou?

 

Nie je domácnosť ako domácnosť? Aký je rozdiel medzi domácnosťou, ktorá má v byte kotol a domácnosťou, ktorá je vykurovaná z jedného zdroja umiestneného v bytovom dome? V tomto prípade je úplne jedno, či sa jedná o domácnosti v bytových domoch v správe vlastníkov (SVB) alebo o domácnosti v bytových domoch, ktoré spravuje správca. Domové kotolne zásobujú teplom a teplou vodou domácnosti a negenerujú žiadne zisky. U všetkých (až na malé výnimky ) došlo k obrovskej neprávosti a nespravodlivosti.

 

Z uvedeného vyplýva, že tu dochádza k obrovskej diskriminácii a znevýhodňovaniu určitej skupiny domácností.

 

Keďže vlastníci v bytových domoch s domovou kotolňou sú zákonnou úpravou považovaní za zraniteľných odberateľov, nemali by mať regulovanú cenu na energie akú majú domácnosti automaticky bez toho, aby sa museli niekde a v nejakom termíne prihlasovať?

 

V zmysle ustanovenia zákona č.182/1993 Z.z. v znení platných predpisov je spoločenstvo alebo správca (podľa formy správy)  povinné najneskôr do 31.mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby  a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

 

Zvýšené náklady na energie v roku 2022 sa tak premietnu do vyúčtovania za rok 2022 pre jednotlivé domácnosti v podobe vysokých  nedoplatkov za teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody. Okrem týchto cien sa zvýšila aj cena vody a ďalších služieb spojených s bývaním.

Napr.:

Bytový dom – 24 bytov:

  • Náklady jednej domácnosti v tomto bytovom dome v r. 2021 na plyn na kúrenie a ohrev teplej vody =  376,20 Eur, v roku 2022 je to suma  = 923,12 Eur na byt

Bytový dom – 14 bytov:

  • Náklady jednej domácnosti v tomto bytovom dome v r. 2021 na plyn na kúrenie a ohrev teplej vody = 458,75 Eur, v roku 2022 je to suma 1 013,07 Eur na byt

Bytový dom – 6 bytov:

  • Náklady jednej domácnosti v tomto bytovom dome v r. 2021 na plyn na kúrenie a ohrev teplej vody =  510,80 Eur, v roku 2022 je to suma 2 918,40 Eur na byt

V tabuľke č. 1 až 5 sú so súhlasom týchto bytových domov a nimi dodaných podkladov spracované spotreby plynu na výrobu tepla a teplej vody pre konkrétne bytové domy s domovou kotolňou a reálny dopad vysokých cien plynu na jednu domácnosť v takomto bytovom dome za rok 2022. Bytových domov s rovnakým osudom je však oveľa viac. V skutočnosti ide o tisícky domácností.

 

Tabuľka č. 1

 

Bez pomoci štátu mnohé domácnosti v bytových domoch s domovými kotolňami už teraz nie sú a v budúcnosti nebudú schopné zaplatiť účty za dodané energie. Bytové domy sa tak aj doručením vyúčtovacích faktúr za rok 2022 za energie už dostali do situácie, kedy nemajú finančné prostriedky na úhradu faktúr. Dodávateľ im síce ponúkol splátkový kalendár, ale vysoké faktúry za energie za rok 2022 musia byť zapracované do vyúčtovania za rok 2022. Vlastníci tým nič nezískali... Napriek tomu, že spotreby plynu sú vo väčšine bytových domov s domovými kotolňami oproti roku 2021 oveľa nižšie, náklady za teplo sú oveľa vyššie.

Tabuľka č. 2

 

Tabuľka č. 3

Tabuľka č. 4

 

Tabuľka č. 5

Zosumarizovanie otázok a pripomienok:

  • Budú poskytnuté pre bytové domy s domovými kotolňami kompenzácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny za obdobie 10.- 12.2022? Ak áno, v akej výške a v akom termíne bude zverejnená výzva ?
  • Akým spôsobom budú v roku 2023 riešené vysoké ceny energií pre bytové domy s domovými kotolňami, ktoré si neuplatnili právo na dodávku plynu za cenu regulovanú ÚRSO v termíne do 31.12.2022 zaslaním žiadosti dodávateľovi?

 

Návrhy:

  • Bolo by vhodné legislatívne upraviť termín podania žiadosti na dodávku plynu za cenu regulovanú ÚRSO  na obdobie, kedy by už boli regulované ceny známe
  • Keďže vlastníci v bytových domoch s domovou kotolňou sú zákonnou úpravou považovaní za zraniteľných odberateľov, mali by mať regulovanú cenu na energie  automaticky bez toho, aby sa museli niekde a v nejakom termíne prihlasovať
  • V súvislosti s vývojom situácie na trhu s energiami sa ako najideálnejšie riešenie javí vytvorenie rovnocenných podmienok pre všetkých odberateľov plynu a elektriny v domácnostiach- či už ide o bežné domácnosti, alebo o domácnosti v bytových domoch s domovými kotolňami a odstránenie tak akejkoľvek diskriminácie v tejto oblasti. 

 

Košice, 20.02.2023                                                    Spracovala: Janka Desiatniková