Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

13. 03. 2024

Verejný

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

 

3/PO/2024/IM

 

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

daňová a účtovná problematika

 

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).

 

DAŇ Z PRÍJMOV

 

Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo) považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie.

 

Registrácia na daň z príjmov

 

Registrácia na daň z príjmov je upravená v § 49a zákona o dani z príjmov a v § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

 

Daňovníci nezriadený alebo nezaložený na podnikanie majú povinnosť požiadať o registráciu správcu dane, ak:

 

 • získajú povolenie alebo oprávnenie na podnikanie v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom toto povolenie alebo oprávnenie na podnikanie získali. Dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je právnická osoba oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

 

 • ak nie sú registrovaný na základe získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie a vznikla im povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, majú povinnosť požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať.

 

Upozornenie:

 

S účinnosťou od 1.1.2023 novelou zákona o dani z príjmov a daňového poriadku došlo k zmenám v registrácii, a to k registrácii pre daň z príjmov právnickej osoby z úradnej moci na základe zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej „RPO“). Registrácia z úradnej moci sa týka právnických osôb zapísaných do RPO s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 01. januára 2023, zo zdrojových registrov - z obchodného registra a živnostenského registra.

 

Táto zmena sa však daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie, ak začnú vykonávať podnikateľskú činnosť po 1.1.2023 na základe povolenia alebo oprávnenia na podnikanie nedotkne.

Ak daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie sú už registrovaní na daň z príjmov a po 1.1.2023 im vzniká povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo vyberať daň, nemajú povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stali platiteľom dane.

 

Registračná a oznamovacia povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov.

 

Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa zákona o dani z príjmov, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je daňovník povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.

 

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa daňového poriadku, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

 

Zdaňovanie príjmov z činnosti spoločenstva

 

Príjmy, ktoré sú predmetom dane

 

Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú (podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov) príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

 

Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z uvedených činností, tieto sú predmetom dane z príjmov právnickej osoby. Predmetom dane spoločenstva sú aj príjmy plynúce z úhrad za výkon správy bytov.

 

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

 

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb, sú taxatívne vymedzené v § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov. V súlade s uvedeným ustanovením predmetom dane nie sú napr. príjmy získané darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

 

Rovnako predmetom dane z príjmov právnických osôb nie je (ak nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) bodov 1. a 2. zákona o dani z príjmov) napr. ani:

 

 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva (§3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov) v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku,

 • vyrovnací podiel,

 • podiel na likvidačnom zostatku,

 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo

 • podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (§3 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov).

Príjmy oslobodené od dane

 

V § 13 zákona o dani z príjmov sú uvedené príjmy, ktoré sú u právnických osôb oslobodené od dane. Oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane.

 

U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

 

Z uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov vyplýva, že príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, z reklám či z členských príspevkov (ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmen b) až g) alebo odseku 2), príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, nemôžu byť u týchto daňovníkov oslobodené od dane, aj keby boli vymedzené v osobitnom predpise, na základe ktorého títo daňovníci vznikli (napr. v osobitnom právnom predpise, v stanovách, štatúte, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej listine a pod.).

 

Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z činnosti, za účelom ktorej vzniklo, t.j. z činnosti, ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom - zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, tieto príjmy sú oslobodené od dane z príjmov za predpokladu, že nejde o príjmy uvedené v predchádzajúcom odseku. Príjmy z úhrad za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov sú pre spoločenstvo oslobodenými príjmami podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov.

 

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

 

Príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv

 

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou vo výške 19 % sú vymedzené v § 43 zákona o dani z príjmov.

 

Medzi takéto príjmy patria (podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov) aj príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú:

 

 1. príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom,

 2. zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu,

 3. príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.

 

V zmysle uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov sa daňou vyberanou zrážkou zdaňujú aj úroky z omeškania za neuhradené sumy od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré sú príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

Vybraním dane zrážkou z týchto príjmov pripísaných do fondu prevádzky, údržby a opráv sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú.

 

Platiteľom dane z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov je spoločenstvo alebo fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv – t. j. za rok 2023 do 31. januára 2024. Súčasne v rovnakej lehote je spoločenstvo povinné predložiť správcovi dane OZN4313v20 - Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov.

Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok, príjmy z podielových listov

 

Ak daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie plynie výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, alebo výnos (príjem) z ich predaja, z tohto príjmu sa vyberie daň zrážkou.

 

Platiteľom dane z výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok [§ 43 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov] a z výnosov (príjmov) z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok [§ 43 ods. 3 písm. l) zákona o dani z príjmov] je daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie. Tento platiteľ je povinný daň odviesť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu boli tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech – t. j. za rok 2023 do 31. januára 2024. Súčasne je platiteľ dane povinný v rovnakej lehote predložiť správcovi dane OZN4315v20 - Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov.

 

Vybraním dane zrážkou sa pri tomto druhu príjmu považuje daňová povinnosť za splnenú.

 

Daňou vyberanou zrážkou sa výnosy (príjmy) (podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov) zdania aj vtedy, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie zo zdrojov v zahraničí. Ak mu tieto príjmy plynú zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy, s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie s neobmedzenou daňovou povinnosťou môže v týchto prípadoch zamedziť dvojitému zdaneniu v príslušnom Oznámení platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov.

 

Ak daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie plynú príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), zdaňujú sa zrážkou. Daň vyberanú zrážkou nie je možné považovať za preddavok na daň, daňová povinnosť sa aj v tomto prípade považuje u týchto daňovníkov za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane [§ 43 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov].

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, preto uvedené tlačivá môže podať aj poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad.

 

Príjmy zo závislej činnosti

 

Príjmami zo závislej činnosti sú (podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu a podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

 

Spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, môže vyplácať príjmy napr. účtovníčke, upratovačke spoločenstva, „domovému dôverníkovi“ na základe zmluvy o pracovnom pomere, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov). V tomto prípade ide o príjmy zo závislej činnosti z pracovnoprávneho vzťahu.

 

Ak spoločenstvo vypláca príjmy napr. na základe príkaznej zmluvy alebo podľa nepomenovanej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a charakter vykonávaných pracovných činností pre spoločenstvo javí známky závislosti, takýto príjem sa radí ako príjem z obdobného vzťahu medzi zamestnávateľom (spoločenstvom) a zamestnancom (napr. domovým dôverníkom). Hlavnými znakmi príjmov zo závislej činnosti je výkon práce podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v určenom pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami, na zodpovednosť zamestnávateľa a výkon práce pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

Ak vypláca príjmy za práce vykonávané napr. podľa príkaznej zmluvy alebo podľa nepomenovanej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. a výkon práce pre spoločenstvo spĺňa podmienku, že fyzická osoba vykonáva činnosť podľa príkazov spoločenstva, nie pod svojím menom, nie na vlastný účet - ako je to napr. v prípade živnostníka, takéto príjmy patria medzi príjmy zo závislej činnosti z obdobného vzťahu. Zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností, čo sú hlavné znaky príjmov zo závislej činnosti.

 

Príjmami zo závislej činnosti sú (podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g).

 

Ak spoločenstvo vypláca odmenu predsedovi spoločenstva, resp. aj členom rady určenú zhromaždením v zmysle § 7c ods. 9 písm. k) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ide o odmenu za výkon funkcie v orgánoch spoločenstva, t.j. o príjem zo závislej činnosti. Odmenu zdaňuje spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, preddavkom na daň v mesiaci vyplatenia príjmu alebo pri poukázaní príjmu, alebo pri pripísaní príjmu k ich dobru.

 

Ak spoločenstvo vypláca mzdy/odmeny za prácu členom spoločenstva, ide o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov).

 

Ak sú za výkon funkcie poskytované odmeny alebo zľavy na príspevkoch na správu spoločenstva, tieto možno považovať za príjem zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5 zákona ako príjmy z obdobného vzťahu, a to pokiaľ ide o peňažné aj nepeňažné príjmy, poskytnuté v súvislosti s týmto vzťahom.

 

Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie alebo vybratie dane. Pri posudzovaní jednotlivých prípadov sa vychádza z ustanovenia § 3 ods.6 daňového poriadku.

 

Zamestnancom sa (podľa § 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov) rozumie daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“).

 

Príjmami podľa odseku 1 sú (podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov) bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

 

Všetky uvedené príjmy zo závislej činnosti zdaňuje spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, preddavkom na daň (podľa § 35 zákona o dani z príjmov), a to v mesiaci vyplatenia príjmu alebo pri poukázaní príjmu, alebo pri pripísaní príjmu k dobru.

 

Lehota na odvedenie preddavkov je najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Ak zamestnávateľ požiada správcu dane, správca dane môže na žiadosť zamestnávateľa povoliť odvádzanie preddavkov inak.

 

Spoločenstvo (zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane) je povinné vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste a doručiť zamestnancovi najneskôr do:

 

 • 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie tlačivo „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti “ (ďalej len „Potvrdenie“), alebo

 • 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia vystaví „Potvrdenie“.

 • ak zamestnanec požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a predložil potrebné doklady najneskôr do 15. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonáva ročné zúčtovanie, potom zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň najneskôr do 31. marca tohto zdaňovacieho obdobia a doručí zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla.

Ak spoločenstvo vypláca príjmy zo závislej činnosti, je platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti a je povinné predkladať správcovi dane:

 • - do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac,

 • do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o vybraných príjmoch oslobodených od dane ustanovených týmto zákonom, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky.

 

Mesačné prehľady a ročné hlásenie predkladá spoločenstvo na tlačivách, ktorých vzor určilo Ministerstvo financií SR. Tieto tlačivá ako aj ostatné tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti sú uverejnené na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre »Daňové a colné formuláre.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň

 

Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je (podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov) daňovník povinný podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Túto lehotu si daňovník môže predĺžiť v súlade s ustanovením § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

 

Lehota na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2023 je 2. apríl 2024.

 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov.

 

Daňové priznanie podáva daňovník správcovi dane.

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

 

Ak spoločenstvo dosiahne v zdaňovacom období príjmy, ktoré sú predmetom dane, napr. úhrady za výkon správy bytov (aj keď sú podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane), je povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

 

Daňové priznanie je spoločenstvo povinné podať aj vtedy, ak ho na podanie vyzve daňový úrad.

V lehote na podanie daňového priznania je spoločenstvo povinné daň z príjmov právnickej osoby aj zaplatiť. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur.

 

Aktuálne tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nájdete na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre » Elektronické formuláre. Pre zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2023 je platné tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby DPPOv22.

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, preto daňové priznanie môže podať aj poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad.

 

ÚČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

 

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok (v zmysle § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov).

 

Ak má teda účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie, toto predkladá daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov a v tomto termíne je zároveň povinná uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov riadnu, mimoriadnu a priebežnú individuálnu účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe.

 

 

Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, do registra účtovných závierok ukladá účtovnú závierku za účtovné obdobie po 31.12.2023:

 

Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v jednoduchom účtovníctve (Úč NO)

Súčasti: Výkaz príjmov a výdavkov Úč NO 1-01

Výkaz o majetku a záväzkoch Úč NO 2-01

 

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní výkaz Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva (UZNOv21) v elektronickom formulári. Nájdete ho po prihlásení do Osobnej internetovej zóny na stránke www.financnasprava.sk, v časti Katalógy/Katalóg formulárov/Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ), takto:

 

Oblasť: Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie

 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva

 • UZNOv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 1.1.2022)

 

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond,) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

 

Oblasť: Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie

 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva

 • VP-UVNOv21 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov účtuje v sústave podvojného účtovníctva, do registra účtovných závierok ukladá účtovnú závierku za účtovné obdobie po 31.12.2023:

 

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v podvojnom účtovníctve (Úč NUJ)

Súčasti: Súvaha Úč NUJ 1-01

 

Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01

Poznámky Úč NUJ 3-01

 

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vyplní výkaz Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva (UZNUJv21) v elektronickom formulári. Nájdete ho po prihlásení do Osobnej internetovej zóny na stránke www.financnasprava.sk, v časti Katalógy/Katalóg formulárov/Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ), takto:

 

Oblasť: Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie

 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva

 • UZNUJv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022)

   

  UPOZORNENIE:

  Podanie vyplneného formulára je umožnené až po priložení minimálne 1 súboru, ktorý reprezentuje Poznámky účtovnej jednotky, inak nebude účtovná závierka postúpená do registra.

   

  Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) účtujúca v sústave podvojného účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu) dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa

   

  Oblasť: Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

  • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie

  • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva

  • VP-UVNUJv21 Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

   

  V súlade s § 23a ods. 1 zákona o účtovníctve v znení účinnom od 1. januára 2022 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra účtovných závierok už len v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického tlačiva OZOZNv21 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (platné od 1.1.2022). Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky sa použije na všetky podania po 1. januári 2022, t. j. aj na roky pred 1.1.2022

   

  Právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (vrátane spoločenstva), sú podľa § 1 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, čo znamená, že sú povinné viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku.

   

  V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, a zároveň ak nie sú subjektom verejnej správy (podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve).

   

  UPOZORNENIE

  Na účely zákona o účtovníctve sa príjmom rozumie akýkoľvek prírastok peňažných prostriedkov, t.j. zdaňovaný aj nezdaňovaný alebo tiež akýkoľvek prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky, t.j. zdaňovaný aj nezdaňovaný, napr. prijaté dotácie, prijatý úver pripísaný na účet, prijatý finančný dar pripísaný na účet alebo vložený v hotovosti do pokladne, atď. Ak teda účtovná jednotka nepodniká, nie je subjektom verejnej správy, ale jej príjem spolu so všetkými prírastkami a ekvivalentami peňažných prostriedkov (prijatou dotáciou, úverom, atď.) je vyšší ako 200 000 eur, je povinná viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, a to od účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom suma príjmov presiahla 200 000 eur.

   

  Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Prechod sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

   

  Pri prechode medzi účtovnými sústavami postupuje účtovná jednotka podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. 17 599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

   

  Spoločenstvá účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva pri vedení účtovníctva postupujú podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1.októbra 2018 a od 1. januára 2019 bolo toto opatrenie novelizované Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74. Zmeny sa predovšetkým týkajú účtovania virtuálnej meny, účtovania nevyčerpaného zostatku peňažných prostriedkov sociálneho fondu v prípade, ak účtovná jednotka už nezamestnáva žiadnych zamestnancov, spresňuje sa účtovanie dotácií, spresňuje sa účtovanie pomerne odpočítanej dane z pridanej hodnoty v jednom zdaňovacom období. Od 1.1.2024 je opatrenie novelizované Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2023 č. MF/011687/2023-74 . Zmeny spresňujú účtovanie stravovacích poukážok, elektronických stravovacích kariet, rekreačných poukazov, elektronických rekreačných poukazov, finančného príspevku na stravovanie zamestnanca. Ďalej bolo upravené účtovanie zmarených investícií a škôd v rámci uzávierkových účtovných operácii. Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti sa v peňažnom denníku účtujú na základe účtovných záznamov, ktorými sú doklad z pokladnice e-kasa klient alebo príjmový pokladničný doklad, z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie ceny platenej v hotovosti, a to podľa charakteru. Nadobudnutie tovaru alebo služby sa účtuje v pôvodnej nezaokrúhlenej cene. Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku účtuje priebežná položka v stĺpci príjmu v sume prijatej tržby a v členení podľa odseku 12 písm. d). Na základe výpisu z účtu v banke sa účtuje v deň zúčtovania inkasa príjem na účte v banke a súčasne priebežná položka v stĺpci výdavku. Rovnako sa postupuje aj pri inkase elektronickou stravovacou kartou alebo elektronickým rekreačným poukazom, pričom podkladom na zúčtovanie priebežnej položky je okrem výpisu z účtu v banke aj vyúčtovanie od dodávateľa elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov. Ak dodávateľ elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov úhradu za poskytnutú službu zníži o svoju províziu, rozdiel, ktorý vznikne v priebežných položkách v dôsledku účtovania vyššej sumy v priebežných položkách na strane príjmu ako je účtovaná suma v priebežných položkách na strane výdavku, sa účtuje ako výdavok v členení podľa odseku 12 písm. e) druhého bodu.

   

  Podľa § 25 ods. 4 tohto opatrenia sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení podľa druhov za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

   

  Účtovná závierka účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok v lehote:

  1. na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie,

  2. ustanovenej osobitným predpisom, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (napr. § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), alebo

  3. do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve.

   

  Ak spoločenstvá majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva, pri jeho vedení postupujú podľa Opatrenia Ministerstva financií SR MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1.októbra 2018 a od 1. januára 2019 bolo toto opatrenie novelizované Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 č. č. MF/13135/2018-74. Zmeny sa predovšetkým týkajú účtovania virtuálnej meny, účtovania fondov, rezerv na prebiehajúce súdne spory, kritérií na stanovenie odpisových plánov, účtovania predpisu zrážkovej dane, účtovania dotácií prostredníctvom účtu 384 – Výnosy budúcich období, povinnosti účtovania o zákazkovej výrobe, účtovania pohľadávok a záväzkov voči dobrovoľníkom.

   

  Ďalej postupy účtovania ustanovujú účtovanie dotácie v prípade, ak poskytovateľ dotácie v zmluve určí sumu finančných prostriedkov, ktoré je prijímateľ povinný prerozdeliť určeným právnickým osobám. Postup účtovania je určený pre prijímateľa tejto dotácie ako aj pre právnickú osobu, ktorej sú dotácie prerozdelené.

   

  Podľa § 4 ods. 1 písm. g) cit. opatrenia je účtovná jednotka povinná pri vytváraní analytických účtov zohľadňovať potreby členenia aj podľa osobitných predpisov (napr. zákon o dani z príjmov). Spoločenstvo účtujúce v sústave podvojného účtovníctva má povinnosť v účtovníctve sledovať osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré vstupujú do základu dane a osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré nevstupujú do základu dane.

   

  S účinnosťou od 1.1.2024 a 1.4.2024 bolo toto opatrenie novelizované Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2023 č. MF/013340/2023-74. Toto opatrenie upravuje účtovanie pri zlúčení, splynutí, rozdelení a zrušení neziskovej účtovnej jednotky s likvidáciou. Tiež sa spresňuje účtovanie na účte 518

   

  Ostatné služba v týchto prípadoch: náklady na diaľničné známky, obstaranie elektronicky dodávanej služby, obstaranie elektronickej knihy alebo elektronickej periodickej publikácie, ktorú získala účtovná jednotka v elektronickej podobe prostredníctvom trvalého prístupového práva.

   

  Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov účtujúce v sústave podvojného účtovníctva zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov

   

  Podľa § 4 cit. opatrenia, účtovná závierka účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok, ak má účtovná jednotka povinnosť:

   

  1. podať daňové priznanie podľa osobitných predpisov (§ 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. , § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

  2. overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napríklad § 24 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 445/2008 Z. z. ) alebo

  3. ukladať účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (napríklad § 3 ods. 7 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z. ).

   

  Účtovná závierka účtovnej jednotky sa ukladá do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov (napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z., § 33 ods. 4 zákona 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z., § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

   

  Výročná správa účtovnej jednotky sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov (napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 23a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z.).

   

  Ďalšie informácie k ukladaniu dokumentov do registra účtovných závierok nájdu účtovné jednotky na stránke Finančnej správy SR v časti FaQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Účtovníctvo.

   

  Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

  Centrum podpory pre dane

  Január 2024