Pár otázok a odpovedí nielen o poistení

01. 02. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Pravidelne dostávame množstvo telefonátov a e-mailov, v ktorých nás predsedovia SVB žiadajú o základné informácie súvisiace nielen priamo s poistením, ale aj s ďalšími službami, ktoré štandardne zabezpečujeme.Pravidelne dostávame množstvo telefonátov a e-mailov, v ktorých nás predsedovia SVB žiadajú o základné informácie súvisiace nielen priamo s poistením, ale aj s ďalšími službami, ktoré štandardne zabezpečujeme. Keďže tieto otázky sa pomerne často opakujú a sú zamerané na rovnaké témy, rozhodli sme sa pripraviť súhrn najčastejších otázok a trocha sa zamerať na dané témy. Ak venujete pár minút nižšie uvedeným informáciám, dozviete sa odpovede na otázky, ktoré možno zaujímajú aj vás.

Skratky, ktoré budú použité v článku:
ZSVB – Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
SVB – spoločenstvo vlastníkov bytov
BD – bytový dom
ASP – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
PZ – poistná zmluva
PS – poistná suma

Na začiatok si pripomeňme, že ZSVB uzatvorilo už pred niekoľkými rokmi s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a.s. dohodu, ktorá zaručuje členom združenia možnosť uzavrieť poistenie bytového domu za zvýhodnených podmienok. V praxi to znamená predovšetkým široký rozsah krytia s využitím všetkých pripoistení, ktoré poisťovňa ASP ponúka a zároveň zvýhodnené sadzby, t. j. nižšie poistné, ako pri štandardnej individuálnej poistnej zmluve. Množstvo SVB už túto možnosť využilo, ale stále sú stovky spoločenstiev, ktoré nevenujú pozornosť ich aktuálnemu poisteniu, a tak majú neraz drahé poistenie s minimálnym krytím. 

Prejdime teraz k samotným témam, ktoré vás najviac
zaujímajú.

Jednou z najčastejších otázok je: „Čo so starou poistnou zmluvou?“ V prvom rade si povedzme, čo je “stará“ poistná zmluva. Vzhľadom na meniace sa podmienky na poistnom trhu, ale aj v ekonomike (ceny nehnuteľností, ceny stavebných prác, a pod.), a aj meniace sa klimatické podmienky (stále častejšie víchrice, prívalové dažde, krupobitie, záplavy...), by sme mohli povedať, že poistnú zmluvu by bolo ideálne prehodnotiť každé 2-3 roky. Samozrejme, pokiaľ došlo k nejakej zásadnej zmene na bytovom dome, je dobré to premietnuť do poistnej zmluvy v aktuálnom čase, ale o tom si povieme pri niektorej z ďalších otázok. Ak je poistná zmluva staršia ako 5 rokov, je vysoko pravdepodobné, že PZ nebude ani zďaleka zodpovedať súčasným potrebám.

Pokiaľ máte staršiu PZ, môžete si ju veľmi zbežne zhodnotiť aj sami. Je potrebné sa pri tom zamerať na dve najpodstatnejšie veci:

 1. Základná poistná suma, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote bytového domu.
 2. Rozsah pripoistení - to znamená, aké pripoistenia obsahuje vaša aktuálna PZ, čiže ktoré riziká sú
  ňou reálne kryté.

Pri hodnote bytového domu, ktorú by mala zohľadňovať poistná suma, sa trocha pristavíme. Často sa uvádza, že poistná suma by mala zodpovedať novej hodnote daného bytového domu, teda sume, ktorú by bolo potrebné vynaložiť na výstavbu rovnakého typu budovy s rovnakým vybavením v danom čase na danom mieste. Je však veľmi zložité určiť túto sumu správne. Málokto z nás je znalcom v oblasti stavebníctva, aby dokázal hodnotu presne určiť a máloktoré SVB má vypracovaný znalecký posudok alebo profesionálny odhad hodnoty bytového domu. Je potrebné si uvedomiť, že za stanovenie poistnej sumy zodpovedá poistník, čiže SVB, resp. predseda. Je teda na mieste venovať určeniu poistnej hodnoty patričnú pozornosť a dbať na to, aby čo najviac zodpovedala reálnej hodnote BD.

Samozrejme je veľké množstvo ďalších vecí, ktoré určujú kvalitu poistnej zmluvy a ktoré sú uvedené nielen v samotnej zmluve, ale aj vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach. Tu sa však už jedná o pomerne veľké množstvo informácií, a preto je pre vás oveľa jednoduchšie zaslať nám sken PZ a my vám bezplatne spracujeme audit aktuálneho poistenia. (V prípade záujmu, nájdete kontaktné údaje na konci tohto článku).

Ďalšou častou otázkou je: „Čo robiť, ak nemám k dispozícii aktuálnu PZ?“ Toto sa najčastejšie pýtajú noví predsedovia, ktorým neodovzdali ich predchodcovia všetky podklady alebo sa PZ časom stratila, prípadne bola zničená pri nejakej škode. Ak sa jedná o PZ, ktorú má v správe Finančné centrum a.s., vieme vám obratom zaslať kópiu – stačí nás kontaktovať. Ak sa jedná o PZ, ktorú nespravujeme, môžete si vyžiadať kópiu priamo z poisťovne.

Na problém so stratou PZ často nadväzuje otázka: „Chcem vypovedať starú zmluvu, ale nemám ju. Ako mám postupovať?“ V tomto prípade je najjednoduchšie vychádzať z údajov z vyúčtovania k úhrade poistného, ktoré vám poisťovňa pravidelne zasiela. Aj tu vám vieme byť nápomocní. Stačí ak nám zašlete sken/kópiu takéhoto vyúčtovania a my vám pripravíme tlačivo na výpoveď danej PZ. To isté platí aj v prípade, že aktuálnu zmluvu máte. Stačí nám len zaslať požiadavku, alebo nás telefonicky kontaktovať a my zabezpečíme všetko potrebné za vás.

Pomerne častou otázkou je: „Ako zaktualizovať existujúcu PZ?“ Tu si musíme položiť aj doplňujúcu otázku: „Má zmysel súčasnú PZ aktualizovať alebo je výhodnejšie vystaviť novú?“ Bez ohľadu na to, v ktorej poisťovni máte súčasnú PZ, v prevažnej väčšine prípadov je možné existujúcu PZ zaktualizovať bez toho, aby ste ju museli vypovedať. Výnimkou bývajú staršie PZ. Každopádne, prax ukazuje, že zvyčajne je lepšie pôvodnú PZ nahradiť úplne novou. Získate tak možnosť využiť všetky dostupné pripoistenia a výhody, ktoré poisťovňa aktuálne ponúka. Pokiaľ máte pomerne novú PZ, spravidla sa aktualizujú údaje, ktoré sa v aktuálnom čase zmenili (napr. korešpondenčná adresa), menia sa poistné sumy, a to napr. z dôvodu rekonštrukcie, nadstavby BD alebo sa navyšujú PS na vybraných pripoisteniach podľa aktuálnej potreby BD, prípadne sa dopoisťujú súčasti bytového domu, ktoré sú novonadobudnuté (napr. kamerový systém, oplotenie, el. brány, nové technológie namontované v BD a pod.).

Zmeny na PZ sa dajú robiť kedykoľvek v priebehu poistného obdobia, okrem niektorých, ktoré sa môžu robiť len k výročnému dátumu, ako napr. zmena frekvencie platieb alebo zmena poistného obdobia.

Všetky vami požadované zmeny v PZ vám vieme zabezpečiť na PZ, ktoré sú v našej správe.

Pri komunikácii o možnostiach aktualizácie /prepracovania PZ, nám predsedovia často kladú otázku:
„Ako môžeme preniesť PZ pod správu Finančného centra? A čo vlastne znamená správa PZ?“ Začneme odpoveďou na druhú otázku. Mať v správe PZ, znamená komplexnú starostlivosť o klienta, jeho poistenie a všetko čo s tým súvisí. Danú PZ máme v poisťovni sprístupnenú, môžeme v nej vykonávať všetky vami požadované zmeny a aktualizácie, vieme vám zabezpečiť všetky podklady súvisiace s poistením, t.j. kópie PZ, potvrdenia o poistení, vyúčtovania, vinkulácie a v neposlednom rade vám vieme oveľa jednoduchšie a kvalitnejšie zabezpečiť likvidáciu poistných udalostí.

Pokiaľ ide o samotný prevod PZ pod našu správu, ten pozostáva z troch jednoduchých krokov:

 1. Zašlete nám údaje o vašej aktuálnej PZ, na základe ktorých pripravíme tlačivo na prevod PZ.
 2. Vyplnené tlačivo vám zašleme, vy ho len podpíšete a zašlete nám ho späť.
 3. My zabezpečíme odovzdanie do poisťovne. Následne poisťovňa prevedie PZ pod našu správu v zmysle jej interných pravidiel.

Po prevode nám poisťovňa PZ sprístupní a môžeme na nej vykonávať požadované zmeny. Na tomto mieste by sme si dovolili vám odporučiť, aby ste správu vášho poistenia zverili niekomu, kto sa vyzná v problematike poistenia, vie vám zabezpečiť komplexný servis, sleduje aktuálnu situáciu na poistnom trhu a pre koho spolupráca s klientom nekončí uzatvorením poistnej zmluvy. Pokiaľ ide o PZ v ASP, je výhodné previesť ich pod správu Finančného centra, a.s., nakoľko práve naša spoločnosť je v súčasnosti výlučným sprostredkovateľom, ktorý vám môže dojednať poistenie so zvýhodnenými podmienkami v zmysle dohody ZSVB a ASP,
ktoré sme spomenuli v úvode tohto článku. Ak máte k vyššie uvedeným témam otázky, kontaktujte nás:

 • Ing. Vladimír Nosek / Poistný poradca firemného klienta,
  Mobil: +421 907 605 397,
  Email: vladimir.nosek@fc.sk
 • Ing. Michal Hrenák / Poistný poradca fi remného
  klienta, Mobil: +421 948 858 640, Email: michal.hrenak@fc.sk

Jednou z dôležitých činností, ktoré súvisia s komplexnou starostlivosťou o našich klientov je aj zabezpečovanie vinkulácií, a tak je namieste otázka: „Ako sa p...
...........................