Postup v prípade zistenia úniku plynu v dome

01. 09. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Ako postupovať v prípade, že zistíte únik plynu v dome - praktický poradca zhrnutý do 10 bodov  1. V priestore, v ktorom cítite zápach plynu vytvorte prievan otvorením okien a dverí a miestnosť riadne vetrajte.
  2. Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebniče a nepoužívajte otvorený oheň.
  3. Elektrické spotrebiče nevypínajte, nezapínajte, ani ich neodpájajte zo siete. Nevypínajte hlavný vypínač ani ističe.
  4. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri.
  5. Na riziko úniku plynu upozornite aj susedov. Nepoužívajte pri tom elektrický zvonček ani telefón. Zaklopte im na dvere a dajte im inštrukcie k spomínaným opatreniam.
  6. Opustite priestory s možným únikom plynu bez použitia výťahu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto.
  7. Ak viete, kde sa nachádza hlavný uzáver pl...
    ...........................