Rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu má nové, spravodlivejšie pravidlá

31. 10. 2023

Verejný

Jedným z hlavných cieľov vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z.
z., ktorá bola pripravená v spolupráci s Asociáciou rozpočítavateľov tepla a vody
Slovensko, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Slovenskou inovačnou a
energetickou agentúrou, bolo zabezpečiť, aby boli náklady na teplo a teplú vodu
pre vlastníkov bytových domov rozdelené čo najspravodlivejšie a aby nová
vyhláška v sebe zahŕňala aj riešenia pre aktuálne spôsoby dodávky tepla.
Stop enormným rozdielom
Nový spôsob rozpočítavania by tak mal zmierniť rozdiely v merných nákladoch
medzi jednotlivými bytmi, ktoré boli spôsobené najmä nevhodným pomerom
základnej a spotrebnej zložky. Ak sa väčšina nákladov na teplo rozpočítavala
podľa spotreby nameranej na pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov
alebo určených meradlách, neboli dostatočne zohľadnené prechod tepla medzi
samotnými bytmi a straty tepla pri distribúcii. V dôsledku toho časť vlastníkov
bytov platila niekoľkonásobne vyššie čiastky za vykurovanie, pretože teplo sa od
nich šírilo do susedných neobývaných, alebo zámerne nevykurovaných bytov
deliacimi konštrukciami (stenami, stropmi) medzi nimi.
Maximálne 2,5-násobok
Súčasná právna úprava odporúča rozpočítavať celkové náklady na množstvo
dodaného tepla v pomere 60 % základná zložka podľa podlahovej plochy bytu a
40 % podľa nameranej spotreby s tým, že vlastníci môžu rozhodnúť o jeho zmene.
Novinkou je, že vyhláška určuje, že podiel základnej zložky nemôže byť nižší ako
30 %, a predovšetkým zavádza kontrolný mechanizmus, ktorý má zabezpečiť
spravodlivé rozdelenie nákladov. Podľa neho by nemal rozdiel medzi bytom
s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na štvorcový meter celkovej plochy
vykurovaného priestoru a bytom s maximálnou cenou na štvorcový meter
prekročiť 2,5-násobok. Ak bude rozdiel väčší, upraví sa podiel základnej zložky na
celé percento smerom nahor a podľa tohto pomeru sa rozpočítajú náklady v
celom bytovom dome. Zároveň vyhláška určuje, že takto stanovená základná
zložka sa bude rozpočítavať aj na byty a priestory s individuálnym vykurovaním.
Ak sa nachádzajú v nadstavbách a stavbách s individuálnym vykurovaním, pri
rozpočítavaní nákladov sa uplatní pri podlahovej ploche koeficient 0,2.
Na zmenu koeficientov bude potrebné stanovisko odborníka
Vyhláška naďalej pripúšťa možnosť v budovách s pomerovými rozdeľovačmi
nákladov a určenými meradlami pri rozpočítavaní využívať koeficienty
zohľadňujúce nepriaznivú polohu. Výška koeficientov je vo vyhláške daná,
napríklad pre miestnosti na najvyššom podlaží pod plochou strechou. Ak však
vlastníci chcú uplatňovať iné ako dané koeficienty po 31. júli 2024, potrebujú na to
písomne odôvodnené stanovisko odborne spôsobilej osoby pre energetickú
certifikáciu, alebo energetického audítora. Na získanie odborného stanoviska a
rozhodnutie o upravených koeficientoch tak majú vlastníci 18 mesiacov od
účinnosti vyhlášky. Vo všetkých ostatných bodoch je potrebné rozhodnutia
vlastníkov zosúladiť s novou vyhláškou do 30. júna 2023.

Základná zložka je pri teplej vode do 20 %
Upravujú sa aj pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v
teplej vode. Novinkou je stanovenie základnej zložky pri rozpočítavaní nákladov
teplej vody. Základnú zložku majú tvoriť namerané alebo vypočítané náklady
spojené s cirkulačnými a pohotovostnými stratami. Nová legislatíva však
stanovuje, že základná zložka pre teplú vodu môže tvoriť maximálne 20 %. Okrem
toho vyhláška zavádza napríklad aj nový spôsob rozpočítavania nákladov na teplo
pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla a definíciu pre ekonomicky oprávnené
náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Text pripravili odborní konzultanti SIEA v rámci projektu bezplatného
energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré SIEA poskytuje vďaka podpore
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O bezplatné konzultácie je možné
požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo v poradenských centrách.