Stanovisko finančnej správy

22. 06. 2024

Len pre členov
Nie ste členom

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4/PO/2023/IM Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika

 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4/PO/2023/IM Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“). DAŇ Z PRÍJMOV Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločenstvo“) považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Registrácia na daň z príjmov Od 1. januára 2023 právnická osoba pri plnení registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti postupuje podľa § 49a zákona o dani z príjmov a podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Spoločenstvo, ktoré je právnickou osobou nezaloženou na podnikanie: - a je zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci od 1. januára 2023, na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra a zo živnostenského registra a z iných registrov podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle, zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom. Správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci v lehote do 30 dní odo dňa zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt, ak mu predtým nebolo oznámené. - nie je registrovaná podľa predchádzajúceho (prvého) odseku a vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, má povinnosť požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. Registračná a oznamovacia povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov. Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa zákona o dani z príjmov, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je daňovník povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa daňového poriadku, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. Ak vznikla 2 daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane. Zdaňovanie príjmov z činnosti spoločenstva Príjmy, ktoré sú predmetom dane Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú (podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov) príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z uvedených činností, tieto sú predmetom dane z príjmov právnickej osoby. Predmetom dane spoločenstva sú aj príjmy plynúce z úhrad za výkon správy bytov. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb, sú taxatívne vymedzené v § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov. V súlade s uvedeným ustanovením predmetom dane nie sú napr. príjmy získané darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa. Rovnako predmetom dane z príjmov právnických osôb nie je (ak nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) bodov 1. a 2. zákona o dani z príjmov) napr. ani: - podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva (§3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov) v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, - vyrovnací podiel, - podiel na likvidačnom zostatku, - podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo - podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (§3 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov). Príjmy oslobodené od dane V § 13 zákona o dani z príjmov sú uvedené príjmy, ktoré sú u právnických osôb oslobodené od dane. Oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane. U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Z uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov vyplýva, že príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, z reklám či z členských príspevkov (ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmen b) až g) alebo odseku 2), príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, nemôžu byť u týchto daňovníkov oslobodené od dane, aj keby boli vymedzené v osobitnom predpise, na základe ktorého títo daňovníci vznikli (napr. v osobitnom právnom predpise, v stanovách, štatúte, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej listine a pod.). 3 Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z činnosti, za účelom ktorej vzniklo, t.j. z činnosti, ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom - zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, tieto príjmy sú oslobodené od dane z príjmov za predpokladu, že nejde o príjmy uvedené v predchádzajúcom odseku. Príjmy z úhrad za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov sú pre spoločenstvo oslobodenými príjmami podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou Príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou vo výške 19 % sú vymedzené v § 43 zákona o dani z príjmov. Medzi takéto príjmy patria (podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov) aj príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú: 1. príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom, 2. zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu, 3. príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov sa daňou vyberanou zrážkou zdaňujú aj úroky z omeškania za neuhradené sumy od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré sú príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. Vybraním dane zrážkou z týchto príjmov pripísaných do fondu prevádzky, údržby a opráv sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú. Platiteľom dane z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov je spoločenstvo alebo fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv – t. j. za rok 2022 do 31. januára 2023. Súčasne v rovnakej lehote je spoločenstvo povinné predložiť správcovi dane OZN4313v20 - Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov. Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok, príjmy z podielových listov Ak daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie plynie výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, alebo výnos (príjem) z ich predaja, z tohto príjmu sa vyberie daň zrážkou. Platiteľom dane z výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok [§ 43 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov] a z výnosov (príjmov) z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok [§ 43 ods. 3 písm. l) zákona o dani z príjmov] je daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie. Tento platiteľ je povinný daň odviesť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu boli tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech – t. j. za rok 2022 do 31. januára 2023. Súčasne je platiteľ dane povinný v rovnakej lehote predložiť správcovi dane OZN4315v20 - Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov. Vybraním dane zrážkou sa pri tomto druhu príjmu považuje daňová povinnosť za splnenú. 4 Daňou vyberanou zrážkou sa výnosy (príjmy) (podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov) zdania aj vtedy, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie zo zdrojov v zahraničí. Ak mu tieto príjmy plynú zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy, s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie s neobmedzenou daňovou povinnosťou môže v týchto prípadoch zamedziť dvojitému zdaneniu v príslušnom Oznámení platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov. Ak daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie plynú príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), zdaňujú sa zrážkou. Daň vyberanú zrážkou nie je možné považovať za preddavok na daň, daňová povinnosť sa aj v tomto prípade považuje u týchto daňovníkov za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane [§ 43 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov]. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, preto uvedené tlačivá môže podať aj poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad. Príjmy zo závislej činnosti Príjmami zo závislej činnosti sú (podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu a podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, môže vyplácať príjmy napr. účtovníčke, upratovačke spoločenstva, „domovému dôverníkovi“ na základe zmluvy o pracovnom pomere, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov). V tomto prípade ide o príjmy zo závislej činnosti z pracovnoprávneho vzťahu. Ak spoločenstvo vypláca príjmy napr. na základe príkaznej zmluvy alebo podľa nepomenovanej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a charakter vykonávaných pracovných činností pre spoločenstvo javí známky závislosti, takýto príjem sa radí ako príjem z obdobného vzťahu medzi zamestnávateľom (spoločenstvom) a zamestnancom (napr. domovým dôverníkom). Hlavnými znakmi príjmov zo závislej činnosti je výkon práce podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v určenom pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami, na zodpovednosť zamestnávateľa a výkon práce pozostáva prevažne z opakovania určených činností. Ak vypláca príjmy za práce vykonávané napr. podľa príkaznej zmluvy alebo podľa nepomenovanej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. a výkon práce pre spoločenstvo spĺňa podmienku, že fyzická osoba vykonáva činnosť podľa príkazov spoločenstva, nie pod svojím menom, nie na vlastný účet - ako je to napr. v prípade živnostníka, takéto príjmy patria medzi príjmy zo závislej činnosti z obdobného vzťahu. Zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností, čo sú hlavné znaky príjmov zo závislej činnosti. Príjmami zo závislej činnosti sú (podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g). Ak spoločenstvo vypláca odmenu predsedovi spoločenstva, resp. aj členom rady určenú zhromaždením v zmysle § 7c ods. 9 písm. k) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ide o odmenu za výkon funkcie v orgánoch spoločenstva, t.j. o príjem zo závislej činnosti. Odmenu zdaňuje spoločenstvo 5 (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, preddavkom na daň v mesiaci vyplatenia príjmu alebo pri poukázaní príjmu, alebo pri pripísaní príjmu k ich dobru. Ak spoločenstvo vypláca mzdy/odmeny za prácu členom spoločenstva, ide o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov). Ak sú za výkon funkcie poskytované odmeny alebo zľavy na príspevkoch na správu spoločenstva, tieto možno považovať za príjem zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5 zákona ako príjmy z obdobného vzťahu, a to pokiaľ ide o peňažné aj nepeňažné príjmy, poskytnuté v súvislosti s týmto vzťahom. Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie alebo vybratie dane. Pri posudzovaní jednotlivých prípadov sa vychádza z ustanovenia § 3 ods.6 daňového poriadku. Zamestnancom sa (podľa § 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov) rozumie daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“). Príjmami podľa odseku 1 sú (podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov) bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Všetky uvedené príjmy zo závislej činnosti zdaňuje spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, preddavkom na daň (podľa § 35 zákona o dani z príjmov), a to v mesiaci vyplatenia príjmu alebo pri poukázaní príjmu, alebo pri pripísaní príjmu k dobru. Lehota na odvedenie preddavkov je najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Ak zamestnávateľ požiada správcu dane, správca dane môže na žiadosť zamestnávateľa povoliť odvádzanie preddavkov inak. Spoločenstvo (zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane) je povinné vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste a doručiť zamestnancovi najneskôr do: - 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie tlačivo „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti “ (ďalej len „Potvrdenie“), alebo - 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia vystaví „Potvrdenie“. - ak zamestnanec požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a predložil potrebné doklady najneskôr do 15. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonáva ročné zúčtovanie, potom zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň najneskôr do 31. marca tohto zdaňovacieho obdobia a doručí zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla. Ak spoločenstvo vypláca príjmy zo závislej činnosti, je platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti a je povinné predkladať správcovi dane: - do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení neskorších 6 predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac, - do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse. Mesačné prehľady a ročné hlásenie predkladá spoločenstvo na tlačivách, ktorých vzor určilo Ministerstvo financií SR. Tieto tlačivá ako aj ostatné tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti sú uverejnené na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre »Daňové a colné formuláre. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je (podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov) daňovník povinný podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Túto lehotu si daňovník môže predĺžiť v súlade s ustanovením § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Lehota na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2022 je 31. marec 2023. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov. Daňové priznanie podáva daňovník správcovi dane. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Ak spoločenstvo dosiahne v zdaňovacom období príjmy, ktoré sú predmetom dane, napr. úhrady za výkon správy bytov (aj keď sú podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane), je povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Daňové priznanie je spoločenstvo povinné podať aj vtedy, ak ho na podanie vyzve daňový úrad. V lehote na podanie daňového priznania je spoločenstvo povinné daň z príjmov právnickej osoby aj zaplatiť. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur. Aktuálne tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nájdete na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre » Elektronické formuláre. Pre zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2021 je platné tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby DPPOv22. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, preto daňové priznanie môže podať aj poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad. 7 ÚČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok (v zmysle § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Ak má teda účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie, toto predkladá daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov a v tomto termíne je zároveň povinná uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je od 1.1.2022 v zmysle § 23a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 456/2021 Z. z.) povinné ukladať dokumenty podľa § 23 ods. 2 – to znamená, aj riadnu, mimoriadnu a priebežnú individuálnu účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe. ZMENA formulára pri podávaní účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 : Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, do registra účtovných závierok ukladá účtovnú závierku za účtovné obdobie po 31.12.2021, t.j. prvýkrát za účtovné obdobie k 31.12.2022: Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v jednoduchom účtovníctve (Úč NO) Súčasti: Výkaz príjmov a výdavkov Úč NO 1-01 Výkaz o majetku a záväzkoch Úč NO 2-01 Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní výkaz Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva (UZNOv21) v elektronickom formulári. Nájdete ho po prihlásení do Osobnej internetovej zóny na stránke www.financnasprava.sk, v časti Katalógy/Katalóg formulárov/Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ), takto: Oblasť: Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)  Účtovné výkazy pre neziskové organizácie  Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva  UZNOv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 1.1.2022) Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond,) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní...
...........................