Stanovisko pomoci s energiami

05. 04. 2023

Len pre členov
Nie ste členom

Vážená pani prezidentka,
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (d'alej len „ministerstvo") ste zaslali stanovisko Združenia vlastníkov bytov na Slovensku vo veci trhu s energiami a rôznymi schémami pomoci, týkajúcich sa bytových domov s kotolňami. V tejto súvislosti Vám oznamujeme nasledovné.Ministerstvo citlivo vníma vážnu situáciu na veľkoobchodných trhoch, súvisiacu s rastom trhových cien elektriny a plynu na energetických burzách. Vzhľadom na túto skutočnosť ministerstvo spolu s vládou Slovenskej republiky intenzívne rieši pomoc s vysokými cenami energií pre domácnosti, podnikateľské subjekty, ako aj verejný sektor na Slovensku.
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny mimo domácnosti (d'alej len „nariadenie vlády"), ako sú napr. zariadenia sociálnych služieb, zaradenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku a pod. sa zmierňuje dopad vysokých cien energií na tieto skupiny odberateľov. Nariadenie vlády tiež zabraňuje nárastu taríf (tarify za straty, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby) pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov elektriny, ktoré by mali nepriaznivý dopad na výšku koncovej ceny elektriny pre tieto subjekty. Taktiež stanovuje rámec pre zabezpečenie kompenzácie pre dotknuté subjekty v súvislosti s opatreniami krízovej regulácie.
Nariadením vlády sa určuje maximálna výška ceny plynu pre domácnosti v roku 2023 (aj bytových domov s kotolňami, v zmysle platnej legislatívy), pričom východisková je cena pre domácnosti v roku 2022 navýšená o 15 %. Zásadným spôsobom sa tak regulujú vplyvy vysokých cien plynu kompenzáciou zo štátneho rozpočtu. Pokiaľ sa vybraní zraniteľní odberatelia prihlásia do regulácie v roku 2023, prizná sa im cena zohľadňujúca prijaté nariadenie vlády od prvého dňa daného mesiaca, v ktorom sa do regulácie prihlásili.

Vládou Slovenskej republiky schválené riešenia dosahov vysokých cien plynu pre domácnosti sa uplatňujú až od 1. januára 2023. Rezort ministerstva hospodárstva žiaľ nemá kompetenciu vyriešiť skokové zvýšenie ceny plynu pre prípravu tepla a teplej vody pre domácnosti za obdobie roku 2022.
Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dásledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky podľa oddielu 2.1 Oznámenia Komisie — Zmena dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 280/01) je oprávneným žiadateľom len podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.
Spoločen...
...........................