Údržba a čistenie fasád

01. 02. 2020

Len pre členov
Nie ste členom

Biologické napadnutie povrchu fasád je najčastejším nedostatkom zatepľovacích systémov, spôsobujúce nielen estetické, ale aj funkčné znehodnotenie fasády.Správna starostlivosť o fasádu a nároky na jej údržbu

Biologické napadnutie povrchu fasád je najčastejším nedostatkom zatepľovacích systémov, spôsobujúce nielen estetické, ale aj funkčné znehodnotenie fasády. V prípade súbehu určitých faktorov je biologické napadnutie povrchu fasády otázkou niekoľkých rokov. Výrobcovia zatepľovacích hmôt neustále hľadajú riešenie, ako predísť kolonizácii fasád riasami a plesňami, alebo ako tieto mikroorganizmy efektívne eliminovať.

Ako sa ale správne starať o zateplenú fasádu? Je umytie alebo náter fasády všetko, čo fasáda skutočne potrebuje? Základným predpokladom je zadefi novanie porúch a systémových chýb, ktoré sa pri obhliadke odhalia. Z hľadiska funkcie tieto poruchy môžeme rozdeliť na dve základné kategórie - estetické poruchy a funkčné poruchy.

Zatiaľ čo estetické poruchy sú na prvý pohľad viditeľné a tvoria výrazný negatívny dojem, pre ktorý sa vlastníci rozhodnú s fasádou ,,niečo urobiť“, funkčné poruchy bývajú často skryté a ešte častejšie prehliadané aj samotnými realizačnými čistiacimi fi rmami. Pritom z hľadiska dlhodobej funkčnosti a stálosti ETICS, sú práve tieto poruchy limitujúcim faktorom dlhodobej životnosti. Správnu údržbu a starostlivosť o zateplenú fasádu teda nemôžeme zúžiť len na jednoduché umytie fasády. Pre zachovanie funkčnosti celého systému je dôležité odstrániť všetky nedostatky a venovať sa aj detailom, ktoré vo výsledku nie je primárne vidieť, ale sekundárne nám vplývajú na životnosť celého systému.

K pravidelným systémovým poruchám, s ktorými sa stretávame pri každej sanácii, sú poruchy tmelenia v celom rozsahu.

Silikónovanie spojov vplyvom dilatačného a tepelného namáhania časom povolí a vytvoria sa netesnosti.

 

Vzhľadom ku kapilárnym silám vody sa začne pomalý, ale nezvratný proces degradácie podkladu.

Tmelenie stykov a rôznych prvkov konštrukcií (okná, parapety, striešky a iné konštrukcie na fasáde) by mali tvoriť automatickú súčasť sanačných prác.

Bez nich je celková sanácia len málo efektívna a okrem vizuálneho zlepšenia pôvodného stavu nie je možné dosiahnuť aj funkčnú stabilizáciu.

Kritickým nedostatkom sú predovšetkým neodizolované časti konštrukcií. Hovoríme hlavne o betónových podestách balkónových konštrukcií.

Pre správnu funkčnosť je potrebné pristúpiť k dodatočnému dotepleniu konštrukcií, vrátane zhotovenia novej hydroizolácie a klampiarskych prvkov. Pokiaľ sa investor rozhodne tieto časti fasády neobnoviť, pristúpi sa k lokálnym vysprávkam poškodených častí reprofi lačnou zmesou, aby sme zabránili ďalšiemu degradovaniu podkladu.

Celkové zavŕšenie kvalitnej sanácie pr...
...........................