Upozornenia pre SVB

29. 11. 2023

Verejný

Upozornenie 1

Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré majú domové kotolne a majú uzavreté celoročné zmluvy s dodávateľom a nestihli sa v predošlých termínoch prihlásiť, môžu sa prihlásiť na reguláciu pre rok 2023. Umožňuje to Novela zákona 251 o regulácii:

§96k, ods. 2
Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu nepresahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.8. zostávajú nedotknuté. Ak má zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.8. uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 31. decembra 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.“.

Upozornenie 2

SVB, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku upozorňujeme predsedov SVB, že 31.12.2022 uplynie občianskym preukazom, ktoré boli vydané do 20.júla 2021 certifikácia čípu, ktorá umožňuje vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať o výmenu občianskych preukazov na ktoromkoľvek oddelení dokladov.