Upozornenie pre SVB, ktoré majú decentralizovaný zdroj tepla (domové kotolne)

21. 07. 2024

Verejný

Do 15.02.2024 je povinnosť pre BD s domovými kotolňami podať na OÚ odbor životného prostredia oznámenie emisných a prevádzkových údajov za rok vypustenia znečisťujúcich látok 2023 za prevádzkovateľa ( SVB )

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“) sa oznamované údaje v elektronickej forme do NEIS predkladajú ako súčasť oznámenia podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.