Výzva pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy

21. 07. 2024

Verejný

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Rezort hospodárstva preto vyzýva všetkých dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy, aby upravili zálohové platby spôsobom, ktorý zohľadní  dostupnú podporu štátu pre domácnosti. Rovnako vyzýva, aby dodávatelia tepla v súlade s Nariadením vlády SR č. 464/2022 Z. z. upravili v cene dodávky tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových a rodinných domoch výšku variabilnej zložky ceny tepla tak, aby zohľadňovala obmedzený nárast ceny tepla pre týchto odberateľov. Na základe nariadenia vlády nárast ceny tepla v porovnaní s rokom 2022 nesmie presiahnuť 20 eur/MWh a koncová cena tepla nesmie presiahnuť 199 eur/MWh.

Účelom výzvy ministerstva je zabezpečenie stabilných dodávok tepla pre všetkých koncových odberateľov tepla v bytových objektoch prostredníctvom pokrytia rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a cenou tepla, ktorú určila vláda SR svojím nariadením.

Výzva bude otvorená od  9. januára 2023 do 31. decembra 2023, pričom pre dodávateľov tepla je na dotácie vyčlenených 394 800 000 eur. Žiadosť o dotáciu je možné predložiť výlučne v elektronickej podobe s prílohami obsahujúcimi potrebné údaje pre schválenie dotácie.
Oprávnenými žiadateľmi sú regulované subjekty, ktoré dodávajú teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorým ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím a zároveň spĺňajú ďalšie predpísané podmienky výzvy.

Základnou podmienkou poskytnutia dotácie žiadateľovi je predloženie úplnej  žiadosti, pričom žiadosť musí obsahovať pravdivé údaje. V prípade nesplnenia  podmienok výzvy poskytovateľ žiadosť neschváli. Vykonávanie výzvy spresňuje Manuál MH SR pre dodávateľov tepla v súvislosti s vykonávaním predmetného nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Uvedený manuál, ako i všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia na webovom sídle ministerstva: Výzva pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy.

Tlačový odbor MH SR